Algemene Voorwaarden & Klachtenreglement

Algemene Voorwaarden 2020 & Klachtenreglement

Op deze pagina kunt u de Algemene voorwaarden en het Klachtenreglement lezen.


Algemene Voorwaarden

De inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier. Dit formulier dient vóór aanvang van de cursus bij ons binnen te zijn.

Door inschrijving verbindt men zich tot betaling van het totale lesgeld voor de cursussen die vermeld staan op het inschrijfformulier. Dit houdt in dat er geen lesgeld terugbetaald zal worden bij ziekte of verzuim van de cursist. De lessen kunnen bij bijzondere omstandigheden wel op een later tijdstip worden ingehaald, mits men dit regelt binnen de termijn die voor de cursus is gesteld om deze te voltooien.

Alleen in zeer bijzondere gevallen kan er gestart worden na een mondeling akkoord. Deze mondelinge afspraak (dit akkoord) is dan bindend.

Voor alle individuele cursussen geldt dat de cursist de lessen a) binnen een bepaalde periode dient te voltooien en b) voor iedere cursus een maximum aantal lessen geldt. Het maximum aantal lessen is gelijk aan het maximale aantal weken met twee weken uitloop. De termijn gaat in vanaf de werkelijke startdatum. De startdatum moet uiterlijk vier weken na de vermelde dagtekening op het inschrijfformulier plaatsvinden.

Eventuele afwijkingen kunnen alleen in overleg met de directie en onder bijzondere omstandigheden plaatsvinden.

Indien de cursist niet op een afgesproken les aanwezig kan zijn moet dit uiterlijk 24 uur van te voren worden doorgemeld. Indien men niet of te laat afbelt wordt € 15,00 in rekening gebracht. De eerste keer wordt een waarschuwing afgegeven.

Het instituut houdt zich het recht voor een cursist voor een bepaalde cursus te weigeren als tijdens de 1e of 2e les blijkt dat hij of zij te weinig voorkennis heeft deze cursus te volgen. Er zal in dat geval voor een vervangende cursus worden gezorgd.

De cursusprijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Boeken blijven eigendom van het instituut totdat het lesgeld volledig is voldaan. Boeken worden alleen geleverd bij een cursus.

Het instituut houdt het recht voor een les niet te laten doorgaan bij te weinig deelname. Voor eventuele schade die daaruit voor de cursist voortvloeit zijn wij niet aansprakelijk. Deze les kan op een later tijdstip worden ingehaald.

Certificaten worden alleen afgegeven bij een volledige afronding van de cursus waarvan het resultaat voldoende is.

Bij wanbetaling komen alle kosten, zowel renteverlies, incassokosten, gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

Voor particulieren:
Alle betalingen geschieden contant.
Betalingscondities:
Vóór of uiterlijk op de vermelde startdatum op het inschrijvingsformulier.
Indien hieraan niet is voldaan kan de toegang tot de cursus geweigerd worden waarbij wij onverminderd het recht voorbehouden om alsnog het verschuldigde bedrag te vorderen.

Voor bedrijven:
Betaling geschiedt via factuur
Betalingscondities:
Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum

Voor bedrijven en particulieren:
Bij het ontbreken van een startdatum op uw inschrijfformulier dient de betaling in ieder geval te geschieden binnen één maand na dagtekening of binnen één maand na de daadwerkelijke start van de cursus.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen Klachtenreglement


Begrippen
Creative PC Training: Creative PC Training of die onder verantwoordelijkheid van Creative PC Training werkzaamheden verricht.
Klager: degene die een klacht indient.
Klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop de dienstverlening van Creative PC Training heeft plaatsgevonden.
Beklaagde: de persoon waarover wordt geklaagd.


Klachtrecht
1. Iedereen heeft het recht om over de wijze waarop Creative PC Training, of personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Creative PC Training, zich ten opzichte van hem/haar heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Creative PC Training.
2. De bevoegdheid tot behandeling van de klacht ligt bij Creative PC Training.


Indienen van een klacht
1. In eerste instantie wordt de klacht mondeling ingediend bij de beklaagde die bij de gedraging betrokken is geweest.
2. De mondelinge klacht wordt zo mogelijk direct afgehandeld. De beklaagde maakt een verslag welke door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrift ontvangt.
3. Zodra Creative PC Training naar tevredenheid van de klager diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van het vervolg van dit reglement
Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat Creative PC Training er vanuit gaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Als de klager niet tevreden is over deze afhandeling van zijn klacht zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.
4. Klager heeft onverminderd het recht alsnog een schriftelijke klacht in te dienen.
5. De klacht is in leesbaar Nederlands opgesteld, ondertekend door de klager en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager
b. de dagtekening
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.


Onpartijdige klachtenbehandelaar
De behandeling van de klacht gebeurt door een medewerker die niet bij de gedraging
waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.


Niet verplicht in behandeling nemen
1. Creative PC Training is niet verplicht de klacht te behandelen als deze betrekking heeft op een gedraging:
- waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld;
- waarvan eenduidig vaststaat dat niet Creative PC Training – of de persoon die werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van Creative PC Training – maar een derde partij onderwerp van de klacht is;
- die langer dan één jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
- die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is of onderworpen is geweest;
- ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, of als de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de redenen die hebben geleid tot het niet in behandeling nemen.


Behandeling van klachten
1. Creative PC Training bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht binnen tien werkdagen.
2. Creative PC Training probeert de afhandeling van de klacht binnen vier weken af te handelen, maar de klacht zal uiterlijk binnen zes weken na ontvangstdatum zijn afgehandeld.
3. Creative PC Training kan de afhandeling vanwege bijzondere omstandigheden voor ten hoogste vier weken uitstellen. Van het uitstel wordt schriftelijke mededeling gedaan aan zowel de klager als de beklaagde, onder vermelding van de reden van de vertraging in de klachtenafhandeling.


Hoorplicht
1. Creative PC Training stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
Plaats en tijdstip van de hoorzitting wordt door Creative PC Training bepaald.
2. Van het horen van de klager en/of degene over wiens gedraging wordt geklaagd, kan worden afgezien als betrokkene heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Zowel de klager als degene op wiens gedraging van de klacht betrekking heeft, hebben recht op inzage in alle relevante stukken die betrekking hebben op de klacht. Plaats en tijdstip van de ter inzage legging worden door Creative PC Training bepaald. Op verzoek kunnen zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft kosteloos afschriften krijgen van deze stukken.
4. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat door Creative PC Training wordt toegestuurd aan de klager, en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.


Afhandeling
1. Als de klager of degene op wiens gedraging wordt geklaagd geen gebruik maken van hoor-/wederhoor, inlichtingen verstrekken of stukken te overleggen of anderszins niet meewerkt aan het onderzoek, handelt Creative PC Training de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.
2. Creative PC Training stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
3. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van Creative PC Training kan geen bezwaar of beroep worden gemaakt.
4. Creative PC Training draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.


Slotbepaling
1. Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van dit reglement behandeld.
2. Dit klachtenreglement treedt in werking met ingang van juni 2010.
3. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Algemeen Klachtenreglement Creative PC Training’.

 

 

 

Klik voor meer informatie...
computer cursus; computer opleiding; computer senioren; computer training op maat; computercursus en Re-integratie; computeropleidingen voor wie; computertraining; cursus typen; leren typen; cursus excel; cursus office; cursus windows; cursus word; ecdl; cursussenCopyright 2005. Creative PC Training | Design: Euro Design | Website optimalisatie: Devotus Design Studio